Regulamin

 

REGULAMIN
APTEKI INTERNETOWEJ „FRAGAL”
 
I. Regulacje ogólne
1.    Przepisy niniejszego regulaminu (dalej określanego jako „Regulamin”) stanowią ogólne warunki korzystania z elektronicznego serwisu sprzedażowego Apteki „FRAGAL” Spółka z o.o.,  określanego dalej Serwisem.
2.    W czasie wykorzystywania danych zawartych w Serwisie użytkownik zobowiązuje się
do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3.    Podmiotem prowadzącym Serwis jest Spółka pod firmą: „FRAGAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Lublinie ul. Budowlana 28; 20 - 469 Lublin (Nr KRS 0000137819, kapitał zakładowy 540.000,00 zł; sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, z/s w Świdniku VI Wydział KRS, REGON: 430562268, NIP: 946-00-09-303 zwana dalej Apteką.
4.    Serwis jest narzędziem prowadzenia apteki internetowej w rozumieniu przepisów prawa, zaś Apteka prowadzi detaliczny obrót produktami leczniczymi, na podstawie posiadanych zezwoleń:
a) decyzja Wojewódzkiego Lubelskiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 20.10.2009 r. znak WIF. 8240-28/09; ul. Racławicka 39, Świdnik;
b) decyzja Wojewódzkiego Lubelskiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 16.12.2002 r. znak WIF/8240-A/89/02; ul. Centralna 1, Puławy;
c) decyzja Wojewódzkiego Lubelskiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 15.11.2013 r. znak WIF.8520.44.2013; ul. Zygmunta Wróblewskiego 3 lok. 2,6,7, Puławy;
d) decyzja Wojewódzkiego Lubelskiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 25.10.2013 r. znak WIF.8520.37.2013; ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 26, Świdnik
 
1.    Podmiot prowadzący niniejszy Serwis (Apteka) prowadzi działalność apteczną
w następujących lokalizacjach:
a) Świdnik, ul. Racławicka 39,
b) Puławy, ul. Centralna 1,
c) Puławy, ul. Zygmunta Wróblewskiego 3 lok. 2,6,7
d) Świdnik, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 26,
 
II. Definicje pojęć
1.    Ilekroć w treści Regulaminu wykorzystane zostało, któreś ze wskazanych poniżej określeń należy im nadać znaczenia określone poniżej w pkt a) - k):
a)    Apteka – Spółka pod firma: „FRAGAL” Spółka. z ograniczoną odpowiedzialnością.
b)    Apteka Internetowa – zorganizowana część przedsiębiorstwa Apteki realizujący wysyłkową sprzedaż Produktów z wykorzystaniem elektronicznych systemów porozumiewania się na odległość.
c)    Instrukcja Obsługi – interaktywny podręcznik zawierający informacje przydatne przy korzystaniu z Serwisu oraz jego mapę.
d)    Operator – uprawniony podmiot, który prowadzi elektroniczny serwis sprzedażowy
oraz przechowuje i przetwarza dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników.
IAI Spółka Akcyjna, z siedzibą w Szczecinie; adres: al. Piastów 30, 71-064 Szczecin; kapitał zakładowy: 815 623,50 złotych; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000325245, NIP PL: 8522470967; Regon: 320147706
e)    Ceneo Sp. z o.o. – spółka pod firmą: Ceneo Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grunwaldzka 182l 60-166 Poznań, o kapitale zakładowym w wysokości 145.700,00 zł; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493884, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792420393.
f)     Serwis Ceneo – prowadzony przez Ceneo Sp. z o.o. pod adresem internetowym http://www.ceneo.pl/ serwis internetowy służący pośredniczeniu w sprzedaży towarów. Serwis Ceneo przechowuje i przetwarza dane transakcyjne obejmujące fakt dokonania transakcji.
g)    Produkty – asortyment Apteki przeznaczony do obrotu w ramach Serwisu.
h)    Regulamin – niniejszy regulamin.
i)      Serwis – portal internetowy prowadzony przez Aptekę w celu realizacji działalności aptecznej z wykorzystaniem elektronicznych systemów porozumiewania się na odległość.
j)      Operator Pocztowy – podmiot, z którym Apteka zawarła umowę na realizację przewozu Produktów do Zarejestrowanych Użytkowników:
spółka pod firmą: POCZTA POLSKA S A z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, NIP: 5250007313, REGON: 010684960, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy pod Nr KRS 0000334972 kapitał zakładowy 774.140.000,00 zł w całości wpłacony.
k)    Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.
l)      Zarejestrowany użytkownik – osoba, która – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – dokonała rejestracji w celu uzyskania możliwości pełnego korzystania z usług Serwisu tj. w szczególności dokonywania zakupów w Aptece.
m)  Konsument osoba fizyczna dokonującą z Apteką czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 
IIa. Obowiązki informacyjne
 
6a.       W wykonaniu zobowiązań informacyjnych nałożonych na Aptekę z mocy art. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), Zarejestrowany użytkownik będący konsumentem jest proszony o zapoznanie się z załączonym wyjaśnieniem: informacja dla konsumenta.
 
III. Zasady ochrony danych osobowych
1.    Apteka – w ramach prowadzenia Serwisu i o ile nie zostają one przekazane Operatorowi – gromadzi dane osobowe dotyczące jedynie Zarejestrowanych Użytkowników.
2.    Apteka jest Administratorem danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), jeżeli Administratorem danych osobowych nie jest Operator.
3.    Podanie danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres, adres e-mail
oraz oświadczenie o pełnoletniości jest niezbędne dla osiągnięcia statusu Zarejestrowanego Użytkownika.
4.    Apteka może powierzyć przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników (w celu realizacji obsługi zamówień i funkcjonowania Apteki Internetowej) uprawnionemu podmiotowi – Operatorowi.
5.    Apteka może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników uprawnionemu podmiotowi – Serwisowi Ceneo w celu świadczenia przez Ceneo Sp. z o.o. usług Aptece w ramach Serwisu Ceneo.
6.    Dane przekazywane przez Aptekę do Ceneo Sp. z o.o. obejmują: informacje o dokonaniu transakcji bez przekazywania danych osobowych klientów.
7.    Ceneo Sp. z o.o. będzie dokonywało w stosunku do danych, o których w ust. III pkt 12 niniejszego Regulaminu wszelkich możliwych i dozwolonych prawem operacji w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonywania na rzecz Apteki usług, w szczególności Ceneo sp. z o.o. jest uprawniona do wykonywania co najmniej następujących operacji: przeglądanie, utrwalanie i przechowywanie tych danych . Ceneo sp. z o.o. będzie również przekazywać otrzymane od Apteki dane, o których
w ust. III pkt 12 niniejszego Regulaminu podmiotom współpracującym z Ceneo sp.
z o.o., które realizują czynności w ramach Serwisu Ceneo.
 
1.    Apteka nie będzie udostępniała danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników osobom trzecim, (z zastrzeżeniem Operatora, Ceneo Sp. z o.o. i podmiotów uprawnionych do tego na podstawie ustawy).
 
1.    Wyłącznie na wyraźne życzenie Zarejestrowanego Użytkownika i w zakresie przez prawo dozwolonym Apteka będzie przesyłała Zarejestrowanemu Użytkownikowi materiały informacyjne, promocyjne i reklamowe – co może się odbyć również przez podmioty trzecie.
2.    Zarejestrowany Użytkownik jest uprawniony do:
a) dostępu do treści swoich danych, kontroli ich treści oraz ich poprawiania;
b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
1.    Przyjęte w Aptece zasady postępowania z danymi osobowymi określa Polityka ochrony danych osobowych oraz stosowna instrukcja, dostępne pod adresem: www.aptekafragal.pl
 
IV. Zasoby Serwisu i procedury korzystania z Zasobów Serwisu
1.    Serwis obejmuje:
a)    bazę danych zawierającą informacje o wybranych przez Aptekę produktach leczniczych, wyrobach medycznych, dietetycznych środkach spożywczych, środkach żywienia specjalnego, suplementach diety oraz kosmetykach;
b)    bazę danych Zarejestrowanych Użytkowników – administrowaną przez Aptekę;
1.    Zakres danych, o których mowa w Ust. IV Pkt 15a) niniejszego Regulaminu może być dyskrecjonalnie zmieniany przez Apteka bez obowiązku wcześniejszej notyfikacji.
2.    Szczegółowe zasady korzystania z Serwisu zawiera Instrukcja Obsługi dostępna pod adresem: www.aptekafragal.pl
3.    Część danych, o których mowa w Ust. IV Pkt 15 a) niniejszego Regulaminu może – zgodnie z dyskrecjonalną decyzją Apteki – być dostępna jedynie dla Zarejestrowanych Użytkowników.
4.    Dane, o których mowa w Ust. IV Pkt 15 b) niniejszego Regulaminu będą dostępne jedynie dla Apteki, Zarejestrowanego Użytkownika, którego dotyczą Operatora oraz innych uprawnionych – zgodnie z przepisami prawa – podmiotów.
5.    Apteka, za wyjątkiem postanowień ust. 34 – 36 niniejszego regulaminu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie ponosi wobec użytkowników, żadnej  odpowiedzialności za skutki ewentualnej nieaktywności lub wadliwego działania serwisu. Powyższe wyłącznej jest wiążące i skuteczne w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
6.    Zarejestrowany Użytkownik jest dodatkowo uprawniony do zamawiania określonego przez siebie – spośród aktualnie dostępnego – asortymentu (jedynie w ilościach detalicznych)
i dokonania zakupu w Aptece  z gwarancją uzyskania określonej ceny (z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Ust. V, pkt. 23 - 32 niniejszego Regulaminu).
7.    W wypadku złożenia zamówienia na produkty mogące służyć do produkcji środków odurzających lub psychotropowych (względnie psychoaktywnych) Apteka zastrzega sobie prawo do powiadomienia organów ścigania.
 
V.  Zasady zakupu asortymentu w Aptece Internetowej „FRAGAL” przez Zarejestrowanych Użytkowników.
1.    Realizacja transakcji wysyłkowej sprzedaży produktów z zastosowaniem elektronicznych systemów porozumiewania się na odległość, będzie odbywała się z wykorzystaniem usługi wynajmu aplikacji i zasobów serwerowych na potrzeby handlu elektronicznego, świadczonej przez IAI S.A, z/s w Szczecinie (Nr KRS  0000325245).
2.    W wypadku otrzymania przez Aptekę zamówienia od Zarejestrowanego Użytkownika, Apteka zobowiązuje się – w miarę posiadanego asortymentu – zrealizować zamówienie i umożliwić Zarejestrowanemu Użytkownikowi zakup wybranego asortymentu po cenach i na zasadach wskazanych w Serwisie.
3.    Przez złożenie zamówienia (co następuje) poprzez „kliknięcie” na przycisk „Potwierdź złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”, Zarejestrowany Użytkownik składa prawnie wiążącą ofertę zakupu w Aptece wybranego asortymentu, za cenę wskazaną przez Aptekę w serwisie w chwili składania zamówienia. Chwilą złożenia zamówienia jest otrzymanie przez Aptekę oferty Zarejestrowanego Użytkownika.
4.    Apteka w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania oferty od Zarejestrowanego Użytkownika odpowie na ofertę, przy czym brak odpowiedzi oznacza jej odrzucenie.
5.    Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie przez zamawiającego Zarejestrowanego Użytkownika przedpłaty stanowiącej równowartość zapłaty ceny za zamówiony asortyment oraz kosztów dostarczenia zamówionych produktów.
6.    Apteka oczekuje wpływu przedpłaty przez okres 10 dni roboczych od dnia udzielenia przez Aptekę twierdzącej odpowiedzi na ofertę, o której mowa w ust. 26 powyżej. Bezskuteczny upływ terminu oznacza anulowanie umowy sprzedaży, chyba że zastosowanie znajduje  procedura „Odbiór własny w Aptece”.
7.    W wypadku przyjęcia oferty i otrzymania przez Aptekę od Zarejestrowanego Użytkownika, który złożył ofertę zapłaty (z zastrzeżeniem procedury „Odbioru własnego w Aptece”)  Apteka, za pośrednictwem uprawnionego przewoźnika (względnie operatora pocztowego) dostarczy Zarejestrowanemu Użytkownikowi (do rąk własnych), zamówione produkty.
8.    Zakup konkretnego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego może być uzależniony od legitymowania się przez Zarejestrowanego Użytkownika stosownymi uprawnieniami, zaś zasady odpłatności mogą wynikać z przysługujących Zarejestrowanemu Użytkownikowi lub nie uprawnień z tytułu ubezpieczeń społecznych. Prawo własności sprzedawanych produktów przechodzi na Zarejestrowanego Użytkownika w chwili ich odbioru od Uprawnionego Przewoźnika.
9.    W przypadku zastosowania procedury „Odbiór własny w Aptece” przez złożenie i przyjęcie oferty dochodzi jednie do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, zaś Zarejestrowany Użytkownik, który złożył ofertę otrzyma numer, na który powinien się powołać w Aptece, w celu dokonania zakupu Produktów. Zakup konkretnego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego może być uzależniony od legitymowania się przez Zarejestrowanego Użytkownika stosownymi uprawnieniami, zaś zasady odpłatności mogą wynikać z przysługujących Zarejestrowanemu Użytkownikowi lub nie uprawnień z tytułu ubezpieczeń społecznych.
10.    Produkty wymagające składowania w temperaturach niższych niż +15°C mogą być zamawiane jedynie przy zastosowaniu procedury „Odbiór własny w Aptece”
11.    Apteka ma prawo odmowy przyjęcia oferty złożonej przez Zarejestrowanego Użytkownika, bez podania przyczyny.
12.    Prezentowane na stronach serwisu opakowania produktów mają wyłącznie charakter informacyjny i rzeczywiste opakowania mogą różnić się od prezentowanych. Apteka dokłada wszelkich starań, aby opisy i wygląd umieszczonych na stronach serwisu Produktów i ich opakowań były zgodne z rzeczywistością. W żadnym jednak wypadku Apteka nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub mylące podanie parametrów i właściwości Produktów lub też zmianę charakterystyki Produktu lub jego opakowania przez producenta.
13.    Prezentowane na stronach serwisu treści nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
14.    W maksymalnie dozwolonym przez prawo zakresie wyłączona zostaje odpowiedzialność Apteki za opóźnienia w dostarczaniu zamówionych przez Zarejestrowanych Użytkowników Produktów.
VI. Procedury reklamacyjne.
1.    W wypadku gdyby zakupiony przez Zarejestrowanego Użytkownika Produkt (Produkty) okazał się niekompletny, wadliwy lub uszkodzony, Zarejestrowanemu Użytkownikowi  przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w formie:
- osobistego dostarczenia wadliwego Produktu do jednej z lokalizacji aptecznych Apteki;
- przesłania wadliwego Produktu na adres jednej z lokalizacji aptecznych Apteki;
- poinformowania Apteki o wadzie za pośrednictwem telefonu (nr ................................) lub poczty e-mail (adres: info@aptekafragal.pl)
1.    Apteka rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia informując o tym Zarejestrowanego Użytkownika na piśmie, chyba że Zarejestrowany Użytkownik wskaże inną formę kontaktu lub nie poda adresu pocztowego.
2.    W przypadku uwzględnienia reklamacji Apteka - według swej dyskrecjonalnej decyzji - zwróci Zarejestrowanemu Użytkownikowi uprzednio zapłaconą cenę sprzedaży wadliwego Produktu lub wymieni wadliwy Produkt na Produkt pozbawiony wad.
3.    Postanowienia ust. 37 – 39 Regulaminu nie naruszają ustawowych uprawnień Zarejestrowanych Użytkowników z tytułu zawierania umów na odległość oraz uprawnień konsumentów z tytułu wad Produktu.
 
VII. Uprawnienia konsumenta
 
1.    Zarejestrowanemu Użytkownikowi, który nie korzystał z procedury „Odbioru własnego
w Aptece”, z zastrzeżeniem wyjątków prawem przepisanych oraz wskazanych poniżej w ust. 43 przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu objęcia produktu w posiadanie przez Zarejestrowanego Użytkownika.
 
1.    Zarejestrowany użytkownik może odstąpić od umowy, składając Aptece oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można w szczególności złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta
2.    Prawo odstąpienia od umowy od nie przysługuje Zarejestrowanemu Użytkownikowi w odniesieniu do umów:
a)    w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wykonany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. lek recepturowy);
b)    w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
c)    w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, o ile opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 
 
VIII. Regulacje końcowe
 
1.    Treść niniejszego Regulaminu może zostać zmieniona przez umieszczenie nowej treści pod adresem: www.aptekafragal.pl. Nowa treść Regulaminu wchodzi w życie z dniem 06 grudnia 2016 r.
2.    Apteka jest uprawniona do zakończenia funkcjonowania Serwisu za jednomiesięcznym uprzedzeniem, które zostanie zamieszczone pod adresem: www.aptekafragal.pl.
 
Data wydania: 06 grudnia 2016 r.
Data publikacji: 06 grudnia 2016 r.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel