Regulamin

REGULAMIN APTEKI INTERNETOWEJ

I. Regulacje ogólne.
1. Przepisy niniejszego regulaminu (dalej określanego jako „Regulamin”) stanowią ogólne warunki korzystania z elektronicznego serwisu sprzedażowego apteki ogólnodostępnej APTEKI FRAGAL (ul. Wyszyńskiego 26, 21-040 Świdnik) prowadzonej przez spółkę pod firmą „FRAGAL” sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, określanego dalej Serwisem.
2. Podmiotem prowadzącym Serwis jest spółka pod firmą „FRAGAL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000137819, posiadająca numer REGON: 430562268 oraz numer NIP: 9460009303, zwana dalej Apteką. Serwis jest narzędziem prowadzenia apteki internetowej w rozumieniu przepisów prawa, zaś Apteka prowadzi detaliczny obrót produktami leczniczymi, na podstawie posiadanych zezwoleń.

II. Definicje pojęć.
Ilekroć w treści Regulaminu wykorzystane zostało, któreś ze wskazanych poniżej określeń należy im nadać znaczenia określone poniżej:
a) Apteka Internetowa – zorganizowana część przedsiębiorstwa Apteki realizujący wysyłkową sprzedaż Produktów z wykorzystaniem elektronicznych systemów porozumiewania się na odległość.
b) Operator – uprawniony podmiot, który prowadzi elektroniczny serwis sprzedażowy (IAI Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, KRS: 0000325245)
c) Ceneo – spółka pod firmą Ceneo sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, KRS 0000493884.
d) Serwis Ceneo – prowadzony przez Ceneo pod adresem internetowym http://www.ceneo.pl/ serwis internetowy służący pośredniczeniu w sprzedaży towarów.
e) Produkty – asortyment Apteki przeznaczony do obrotu w ramach Serwisu.
f) Regulamin – niniejszy regulamin.
g) Serwis – portal internetowy prowadzony przez Aptekę w celu realizacji działalności aptecznej z wykorzystaniem wysyłkowej sprzedaży Produktów.
h) Operator Pocztowy – podmiot, z którym Apteka zawarła umowę na realizację przewozu Produktów do Użytkowników lub Zarejestrowanych Użytkowników.
i) Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.
j) Zarejestrowany użytkownik – osoba, która – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – dokonała rejestracji w celu uzyskania możliwości pełnego korzystania z usług Serwisu.
k) Konsument osoba fizyczna dokonującą z Apteką czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
l) Klient – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną.

IIa. Obowiązki informacyjne.
Na podstawie § 3. pkt 8. i 9. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, do sprzedaży produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, zaś zwrot produktów leczniczych jest możliwy wyłącznie w przypadkach, o których mowa w art. 96 ust. 6. ustawy z dnia 6 września 2001 roku– Prawo farmaceutyczne.

III. Zasady ochrony danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych (ADO) Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika jest Apteka.
2. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy. Jeśli użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik nie poda danych wymaganych umową lub innym dokumentem stosowanym przez Aptekę internetową zgodnie z jego procedurami lub przepisami prawa, Apteka internetowa nie zawrze umowy lub nie wykona transakcji lub czynności.
3. Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik może skontaktować się z ADO pisząc na adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej: info@aptekafragal.pl
4. Apteka może przetwarzać dane Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników w następujących celach:
a) wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą. Podstawę prawną udzielenia zgód lub upoważnień stanowią przepisy: Rozporządzenia, prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub polskiego mającego zastosowanie do aptek internetowych, lub ustaw, aktów wykonawczych szczególnie dotyczących danej zgody/upoważnienia.
b) rozpatrywania zamówienia lub czynności poprzedzających jego złożenie, lub związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie (np. założeniem konta użytkownika).
c) wykonywania obowiązku prawnego.
d) utrzymywania, wyświetlania stron internetowych lub komunikowania się przez te strony.
e) wykonywania zadań w interesie publicznym – w zakresie wynikającym z przepisów prawa i podejmowanych czynności;
f) w celach marketingowych, związanych z danym zamówieniem, które obejmują:
 przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych;
 przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych na urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej;
 przesyłanie za pomocą tradycyjnej poczty informacji handlowych;
 glokalizację urządzeń komunikacji elektronicznej, aby przesyłać informacje handlowe.
g) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Apteki internetowej, które zostały wskazane powyżej, a także takich interesów jak:
 zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia Apteki internetowej;
 zapewnienia bezpieczeństwa środków i transakcji, które nie wynika z obowiązków nałożonych przepisami prawa, a z zasad i polityk przyjętych przez Aptekę internetową;
 dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Apteki internetowej lub podmiotu, który Apteka internetowa reprezentuje;
 zarządzania relacjami z Użytkownikami i Zarejestrowanymi Użytkownikami.
5. Apteka przetwarza dane związane z:
 identyfikacją lub weryfikacją Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika.
 danymi dotyczącymi danego zamówienia (dane, dzięki którym można wykonać określone zamówienie lub są związane z jego identyfikacją lub wykonaniem)
 danymi dotyczącymi poszukiwania na stronie internetowej, które są danymi osobowymi – są one pobierane zgodnie z polityką cookies i polityką prywatności lub innymi oświadczeniami/zgodami w tej sprawie;
6. Ponadto Apteka internetowa może przetwarzać inne dane osobowe przekazane przez Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika, o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a jest to dokonywane w celach opisanych w tej informacji.
7. Okres przetwarzania danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Aptekę internetową, zgodnie z tymi przepisami metod lub modeli, a także zgód i innych oświadczeń udzielonych przez Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika. Przetwarzane dane związane z:
a) umową lub inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do rozpatrzenia zamówienia, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeśli czynność ta dochodzi do skutku - przez czas niezbędny do jej wykonania;
b) danymi archiwalnymi – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;
c) orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie;
d) zgodą Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika - przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku do czasu odwołania zgody;
8. Prawa użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika w zakresie danych osobowych:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy ADO przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez ADO są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo żądania od ADO usunięcia danych;
4) prawo żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych;
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych ADO danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu ADO lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia;
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony ADO, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

IV. Zasoby Serwisu i procedury korzystania z Zasobów Serwisu
1. Serwis obejmuje:
1) bazę danych zawierającą informacje o wybranych przez Aptekę produktach leczniczych, wyrobach medycznych, dietetycznych środkach spożywczych, środkach żywienia specjalnego, suplementach diety oraz kosmetykach;
2) bazę danych Zarejestrowanych Użytkowników – administrowaną przez Aptekę.
2. Dane, o których mowa w pkt. IV niniejszego Regulaminu będą dostępne jedynie dla Apteki, Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika, którego dotyczą, Operatora oraz innych uprawnionych – zgodnie z przepisami prawa – podmiotów.
3. W wypadku złożenia zamówienia na produkty mogące służyć do produkcji środków odurzających lub psychotropowych (względnie psychoaktywnych) Apteka zastrzega sobie prawo do powiadomienia organów ścigania.

V. Zasady zakupu Produktów przez Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników.
1. Realizacja transakcji wysyłkowej sprzedaży Produktów odbywa się z wykorzystaniem Serwisu.
2. Warunkiem niezbędnym do pełnego skorzystania z Serwisu jest:
1) rejestracja w Serwisie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie niezbędnych danych (założenie konta);
2) posiadanie aktywnego konta w Serwisie i aktywnego adresu e-mail, za pomocą którego dokonano rejestracji w Serwisie;
3) podanie wszystkich niezbędnych do realizacji zamówienia danych;
4) dostęp do komputera z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową;
5) potwierdzenie zapoznania się m.in. z treścią niniejszego regulaminu;
3. Z zastrzeżeniem treści ust. 4. poniżej, Klient może złożyć zamówienie, gdy jest zalogowany do swojego konta w Serwisie.
4. Klient może skorzystać z Serwisu i złożyć zamówienie także wówczas, kiedy nie posiada aktywnego Konta.
5. W wypadku otrzymania przez Aptekę zamówienia od Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika, Apteka zobowiązuje się – w miarę posiadanego asortymentu – zrealizować zamówienie i umożliwić użytkownikowi lub Zarejestrowanemu Użytkownikowi zakup wybranych Produktów po cenach i na zasadach wskazanych w Serwisie.
6. Przez złożenie zamówienia (co następuje) poprzez „kliknięcie” na przycisk „Potwierdź złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”, Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik składa prawnie wiążącą ofertę zakupu w Aptece wybranego asortymentu, za cenę wskazaną przez Aptekę w Serwisie w chwili składania zamówienia. Chwilą złożenia zamówienia jest otrzymanie przez Aptekę oferty Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest złożenie przez Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika oświadczenia, że zakup produktów następuje na użytek własny Zarejestrowanego Użytkownika i nie jest przeznaczony do dalszej odsprzedaży.
7. Apteka w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania oferty od Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika odpowie na ofertę, przy czym brak odpowiedzi oznacza jej odrzucenie.
8. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie przez zamawiającego Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika przedpłaty stanowiącej równowartość zapłaty ceny za zamówiony asortyment oraz kosztów dostarczenia zamówionych produktów, chyba że zastosowanie znajduje procedura „Odbiór własny w Aptece”, w którym to przypadku zapłaty dokonuje się w Aptece.
9. Apteka oczekuje wpływu przedpłaty przez okres 10 dni roboczych od dnia udzielenia przez Aptekę twierdzącej odpowiedzi na ofertę, o której mowa w ust. 6 powyżej. Bezskuteczny upływ terminu oznacza odstąpienie od umowy sprzedaży, chyba że zastosowanie znajduje procedura „Odbiór własny w Aptece”.
W wypadku przyjęcia oferty i otrzymania przez Aptekę od Zarejestrowanego Użytkownika, który złożył ofertę zapłaty (z zastrzeżeniem procedury „Odbioru własnego w Aptece”) Apteka, za pośrednictwem uprawnionego przewoźnika (względnie operatora pocztowego) dostarczy Użytkownikowi lub Zarejestrowanemu Użytkownikowi (do rąk własnych), zamówione produkty.
10. Zakup konkretnego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego może być uzależniony od legitymowania się przez Zarejestrowanego Użytkownika stosownymi uprawnieniami, zaś zasady odpłatności mogą wynikać z przysługujących Zarejestrowanemu Użytkownikowi lub nie uprawnień z tytułu ubezpieczeń społecznych. Prawo własności sprzedawanych produktów przechodzi na Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika w chwili ich odbioru od Apteki lub przewoźnika.
11. W przypadku zastosowania procedury „Odbiór własny w Aptece” przez złożenie i przyjęcie oferty dochodzi jedynie do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, zaś użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik, który złożył ofertę otrzyma numer, na który powinien się powołać w Aptece w terminie 10 dni, w celu dokonania zakupu Produktów. Zakup konkretnego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego może być uzależniony od legitymowania się przez Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika stosownymi uprawnieniami, zaś zasady odpłatności mogą wynikać z przysługujących Użytkownikowi lub Zarejestrowanemu Użytkownikowi uprawnień z tytułu ubezpieczeń społecznych. Produkty wymagające składowania w temperaturach niższych niż +15°C mogą być zamawiane jedynie przy zastosowaniu procedury „Odbiór własny w Aptece”.
12. W związku z treścią art.87 ust. 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6.09.2001 roku (Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381) funkcją apteki, którą jest zaopatrywanie detaliczne ludzi w produkty i wyroby medyczne, Apteka nie może sprzedawać produktów podmiotom w celu dalszej ich odsprzedaży. Apteka zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia takiego zamówienia do realizacji. Apteka nie prowadzi sprzedaży hurtowej.

VI. Procedury reklamacyjne.
1. W wypadku gdyby zakupiony przez Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika Produkt (Produkty) okazał się niekompletny, wadliwy lub uszkodzony, Użytkownikowi lub Zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w formie:
1) osobistego dostarczenia wadliwego Produktu do jednej z lokalizacji aptecznych Apteki;
2) przesłania wadliwego Produktu na adres jednej z lokalizacji aptecznych Apteki;
3) poinformowania Apteki o wadzie za pośrednictwem telefonu (nr 81 565 17 05) lub poczty e-mail (adres: info@aptekafragal.pl)
2. Apteka rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia informując o tym użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika na piśmie, chyba że Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik wskaże inną formę kontaktu lub nie poda adresu pocztowego.
3. Postanowienia powyższe Regulaminu nie naruszają ustawowych uprawnień Użytkowników lub Zarejestrowanych Użytkowników z tytułu zawierania umów na odległość oraz uprawnień konsumentów z tytułu wad Produktu.

VII. Uprawnienia konsumenta.
1. Użytkownik lub Zarejestrowanemu Użytkownikowi, który jest Konsumentem i który nie korzystał z procedury „Odbioru własnego w Aptece”, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
2. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu objęcia produktu w posiadanie przez Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika.
3. Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik, który jest Konsumentem może odstąpić od umowy, składając Aptece oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można w szczególności złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
4. Prawo odstąpienia od umowy od nie przysługuje Użytkownikowi lub Zarejestrowanemu Użytkownikowi, który jest Konsumentem w odniesieniu do umów:
1) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wykonany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. lek recepturowy);
2) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, o ile opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VIII. Regulacje końcowe
1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Apteki wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Apteka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
1) konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
2) konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
3) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Serwisu;
4) zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
5) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
6) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
7) przeciwdziałanie nadużyciom;
8) poprawa obsługi Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników;
9) zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Serwisu.

3. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Serwisie. O zmianie regulamin Apteka poinformuje poprzez przesłanie Użytkownikom i Zarejestrowanym Użytkownikom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu.
4. Zmieniony regulamin jest wiążący dla Użytkowników i Zarejestrowanego Użytkownika, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Serwisie przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych jeśli bezwzględnie i powszechnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

 

pixel